Menu
Szukaj według miejscowości

ES Fundusz - pożyczki dla ekonomii społecznej

ES Fundusz - pożyczki dla ekonomii społecznej

opis

 

Podmioty ekonomii społecznej zachęcamy do korzystania z oferty pilotażowego funduszu realizowanego w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

 

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na kwotę prawie 25 mln zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów w całej Polsce.

 

Dla kogo?

- Spółdzielnie pracy;

- Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

- Spółdzielnie socjalne;

- Organizacje pozarządowe;

- Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

- Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)

- Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)

- Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne

- Mieć zdolność do spłaty pożyczki

- Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

 

Oferta pożyczki:

- Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)

- Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy

- Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)

- Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% i 1,75%)

- Bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

 

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

 

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

- spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł

- podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego


Kontakt:

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

owies@tlok.pl

 ul. Sukiennicza 6

87-100 Toruń

tel./fax: 0 (56) 653 90 65

 

realizacja strony internetowe NET-atak.pl