Menu
Szukaj według miejscowości

Terapia pedagogiczna w Tucholi

cena

Zajęcia indywidualne - 40zł/60min.

Zajęcia grupowe (max. 5 osób) - 10zł/60min.


Ocena: 6.3/10 (Liczba głosów: 145)

opis


Co to jest terapia pedagogiczna?

Istotą oddziaływania terapeutycznego jest organizowanie aktywności ucznia w taki sposób, aby przez zaspokojenie jego specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wywołać zmianę motywacji do nauki, a następnie usprawnić i korygować zaburzone procesy poznawcze oraz niewykształcone lub zniekształcone umiejętności szkolne typu czytanie, pisanie, liczenie.

 

Dla kogo terapia jest skierowana?

Terapia pedagogiczna jest skierowana do uczniów, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Zespół specyficznych trudności w uczeniu się określany jest jako dysleksja (problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania), w tym dysortografia (problem z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafia (problem z opanowaniem czytelnego poziomu graficznego pisma), dyskalkulia (problem z opanowaniem podstawowych umiejętności liczenia).

Dysleksję stwierdza się u dziecka, które:

- jest prawidłowo rozwinięte umysłowo,

- wykazuje opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo – językowych, wzrokowo – przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji, które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania, pisania, liczenia,

- ma prawidłowe warunki rozwoju, a mimo to trudności się nasilają.

 

Metody stosowane w terapii pedagogicznej:


Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI  - kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją;

Założenia:

- stymuluje i usprawnia funkcje wzrokowo – przestrzenne (skupienie uwagi wzrokowej, spostrzeganie i pamięć wzrokową, spostrzegani przestrzeni), słuchowo – językowe (skupienie uwagi słuchowej, spostrzeganie i pamięć słuchową dźwięków mowy oraz funkcji językowych), motoryczność (sprawność manualna w zakresie koordynacji ruchów, pamięci i automatyzacji ruchów),

- rozwija umiejętności szkolne: czytanie (w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści), pisania (w zakresie poprawności graficznej i ortograficznej), liczenie.


Metoda Dobrego Startu – wszechstronnie wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne – rozwija za pomocą ruchu świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, którą dzielimy też z innymi osobami, a przez to uczy nawiązywania bliskiego kontaktu; stymuluje rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka


Kinezjologia Edukacyjna – praktyczny i dynamiczny system, wykorzystujący proste ruchy ciała do zintegrowania funkcji mózgu; poprawia zdolności organizacyjne, umiejętności matematyczne, mówienia, czytania i pisania a także wyznaczania i osiągania celów


INPP – program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami – wspomagają rozwój prawidłowego ustawienia głowy w stosunku do ciała, co stanowi podstawę kształtowania się prawidłowej postawy oraz koordynacji umiejętności korzystania z lewej i prawej strony oraz górnej i dolnej części ciała.


Metoda sylabowa – w atrakcyjny, zabawowy sposób wspomaga naukę czytania i pisania.


Logorytmika – wspomaga harmonijne funkcjonowanie sfery społecznej i ruchowej, stymuluje rozwój słuchu, mowy i motoryki.


Arteterapia – terapia przez prace ręczne – usprawnia motorykę małą, grafomotorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację uwagi.


Program kształtowania świadomości fonologicznej A. Maurer – poprzez zabawy i ćwiczenia z rymami, wyodrębnianie głosek w poszczególnych częściach słowa oraz analizę i syntezę sylabowo – głoskową zwiększa się świadomość fonologiczna pierwotna, prosta i wieloaspektowa


Trening koncentracji umysłu – ćwiczenia zwiększające koncentrację uwagi


Wzmocnienia pozytywne – zwiększają motywacje do nauki, zwiększają samokontrolę i przewarunkowują zachowanie   


Gry i zabawy edukacyjne.


Osoba do kontaktu:

Marcelina Różycka

psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

tel. 52/551-95-43, kom. 660-088-129

e-mail: marcelina.rozycka@gmail.com


 

kontakt


Spółdzielnia Socjalna PROGRES

ul. Bydgoska 7

89-500 Tuchola

www.progres.tuchola.pl

realizacja strony internetowe NET-atak.pl